برنامه 13 هفته از لیگ برتر فوتسال اعلام شد

90TV

برنامه 13 هفته از لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش وبسایت نود، به نقل از سایت فدراسیون، مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور امروز در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار و برنامه بازی ها به شرح زیر مشخص شد: هفته اول نماینده استان تهران مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان مقاومت البرز مقاومت قرچک – شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – اهورا بهبهان هفته دوم شهرداری ساوه – نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز - مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز – مقاومت قرچک اهورا بهبهان – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – سن ایچ ساوه هفته سوم نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شهروند ساری مقاومت قرچک – آتلیه طهران قم آذرخش بندر عباس – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت البرز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران هفته چهارم گیتی پسند اصفهان – نماینده استان تهران شهروند ساری لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه - مقاومت قرچک اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز فرش آرا مشهد هفته پنجم نماینده استان تهران شهروند ساری مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد – آتلیه طهران قم آذرخش بندر عباس – مقاومت البرز هفته ششم مقاومت قرچک – نماینده استان تهران اهورا بهبهان – شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه فرش آرا مشهد مقاومت البرز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – آذرخش بندر عباس هفته هفتم نماینده استان تهران – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت قرچک شهروند ساری شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان – آتلیه طهران قم هفته هشتم سن ایچ ساوه – نماینده استان تهران شرکت حفاری ایران – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – فرش آرا مشهد مقاومت البرز شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندر عباس آتلیه طهران قم – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان هفته نهم نماینده استان تهران – شرکت حفاری ایران فرش آرا مشهد – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – مقاومت قرچک شهروند ساری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه هفته دهم فرش آرا مشهد – نماینده استان تهران مقاومت البرز شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه– آذرخش بندر عباس آتلیه طهران قم – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شهروند ساری گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز هفته یازدهم نماینده استان تهران مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز – مقاومت قرچک شهروند ساری گیتی پسند اصفهان هفته دوازدهم آذرخش بندر عباس – نماینده استان تهران آتلیه طهران قم – مقاومت البرز فرش آرا مشهد مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – شهروند ساری هفته سیزدهم نماینده استان تهران – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت قرچک 1004.

وبسایت رسمی برنامه نود برنامه 13 هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ، پس از مراسم قرعه‌کشی مشخص شد. به گزارش وبسایت نود، به نقل از سایت فدراسیون، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور امروز در محل روابط‌عمومی فدراسیون فوتبال برگزار و برنامه بازی‌ها به شرح زیر مشخص شد هفته اول نماینده استان تهران مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان مقاومت البرز مقاومت قرچک – شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – اهورا بهبهان هفته دوم شهرداری ساوه – نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز – مقاومت قرچک اهورا بهبهان – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – سن ایچ ساوه هفته سوم نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شهروند ساری مقاومت قرچک – آتلیه طهران قم آذرخش بندر‌عباس – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت البرز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران هفته چهارم گیتی پسند اصفهان – نماینده استان تهران شهروند ساری لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مقاومت قرچک اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز فرش آرا مشهد هفته پنجم نماینده استان تهران شهروند ساری مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد – آتلیه طهران قم آذرخش بندر‌عباس – مقاومت البرز هفته ششم مقاومت قرچک – نماینده استان تهران اهورا بهبهان – شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه فرش آرا مشهد مقاومت البرز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – آذرخش بندر‌عباس هفته هفتم نماینده استان تهران – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت قرچک شهروند ساری شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان – آتلیه طهران قم هفته هشتم سن ایچ ساوه – نماینده استان تهران شرکت حفاری ایران – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – فرش آرا مشهد مقاومت البرز شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندر‌عباس آتلیه طهران قم – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان هفته نهم نماینده استان تهران – شرکت حفاری ایران فرش آرا مشهد – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – مقاومت قرچک شهروند ساری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه هفته دهم فرش آرا مشهد – نماینده استان تهران مقاومت البرز شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه– آذرخش بندر‌عباس آتلیه طهران قم – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شهروند ساری گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز هفته یازدهم نماینده استان تهران مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز – مقاومت قرچک شهروند ساری گیتی پسند اصفهان هفته دوازدهم آذرخش بندر‌عباس – نماینده استان تهران آتلیه طهران قم – مقاومت البرز فرش آرا مشهد مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – شهروند ساری هفته سیزدهم نماینده استان تهران – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت قرچک 1004

1397/02/26 7:19 PM

داغ ترین خبرها

حمایت دکتر روحانی از حضور زنان در عرصه ورزشی ورزش سه

حمایت دکتر روحانی از حضور زنان در عرصه ورزشی ورزش سه

یک ساعت پیش
بالاخره اشکان دژاگه پا به توپ شد ورزش سه

بالاخره اشکان دژاگه پا به توپ شد ورزش سه

یک ساعت پیش
دیدار فوتبال ایران یونان در یونان قطعی شد

دیدار فوتبال ایران یونان در یونان قطعی شد

یک ساعت پیش
ادامه تمرینات تیم ملی در ترکیه ورزش سه

ادامه تمرینات تیم ملی در ترکیه ورزش سه

دو ساعت پیش
23 روز تا جام جهانی روسیه ادامه‌ تمرینات تیم ملی زیر نظر کی روش در هوای مطبوع استانبول.تمرینات اختصاصی قدوس زیر نظر دیه گو

23 روز تا جام جهانی روسیه ادامه‌ تمرینات تیم ملی زیر نظر کی روش در هوای مطبوع استانبول.تمرینات اختصاصی قدوس زیر نظر دیه گو

دو ساعت پیش
توضیحات باشگاه سپاهان در مورد قرارداد قلعه نویی ورزش سه

توضیحات باشگاه سپاهان در مورد قرارداد قلعه نویی ورزش سه

سه ساعت پیش
تمرینات شاگردان کی روش از فردا با حضور رسانه ها

تمرینات شاگردان کی روش از فردا با حضور رسانه ها

چهار ساعت پیش
در جلسه مسلمان و گرشاسبی چه گذشت؟ اخبار تسنیم

در جلسه مسلمان و گرشاسبی چه گذشت؟ اخبار تسنیم

پنج ساعت پیش
فیلم.وداع با پیرلو در شب ستاره باران سن سیرو

فیلم.وداع با پیرلو در شب ستاره باران سن سیرو

پنج ساعت پیش
تجلیل کمیسیون فرهنگی مجلس از تیم ملی فوتسال بانوان

تجلیل کمیسیون فرهنگی مجلس از تیم ملی فوتسال بانوان

پنج ساعت پیش
بررسی اولین خرید پرسپولیس؛ جانشین به‌حق صادق!

بررسی اولین خرید پرسپولیس؛ جانشین به‌حق صادق!

شش ساعت پیش
واکنش استقلال به قرارداد تیام با تیم کویتی

واکنش استقلال به قرارداد تیام با تیم کویتی

هفت ساعت پیش
پاسخ ملایم و محترمانه شفر به کی روش ورزش سه

پاسخ ملایم و محترمانه شفر به کی روش ورزش سه

نه ساعت پیش
توفیقی تیام به تیم کویتی نرفته. قدر او را می دانیم

توفیقی تیام به تیم کویتی نرفته. قدر او را می دانیم

ده ساعت پیش
مشاور اقتصادی باشگاه پرسپولیس منصوب شد

مشاور اقتصادی باشگاه پرسپولیس منصوب شد

ده ساعت پیش
تغییرات در آکادمی استقلال، 5 نفر عضو هیات‌امنا شدند.ورمزیار جای خود را به حبیبی داد

تغییرات در آکادمی استقلال، 5 نفر عضو هیات‌امنا شدند.ورمزیار جای خود را به حبیبی داد

ده ساعت پیش
لیگ دوچرخه‌سواری بانوان پایان اولین مرحله لیگ پیست بانوان جام رمضان . دوچرخه سواران برتر مشخص شدند

لیگ دوچرخه‌سواری بانوان پایان اولین مرحله لیگ پیست بانوان جام رمضان . دوچرخه سواران برتر مشخص شدند

یازده ساعت پیش
شکست دختران والیبال ایران برابر استرالیا ورزش سه

شکست دختران والیبال ایران برابر استرالیا ورزش سه

دوازده ساعت پیش
کاوه اصلا انتظار نداشت به تیم ملی دعوت نشود.این تصمیم برای ما و هواداران ایرانی قابل‌فهم نیست

کاوه اصلا انتظار نداشت به تیم ملی دعوت نشود.این تصمیم برای ما و هواداران ایرانی قابل‌فهم نیست

سیزده ساعت پیش
تور جهانی تنیس روی میز

تور جهانی تنیس روی میز

سیزده ساعت پیش