برنامه کامل رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور

Ilna

برنامه کامل رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور

به گزارش ایلنا،مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور امروز در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار و برنامه بازیها به شرح زیر مشخص شد: *هفته اول نماینده استان تهران مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان مقاومت البرز مقاومت قرچک – شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – اهورا بهبهان *هفته دوم شهرداری ساوه – نماینده استأن تهران لبنیات ارژن شیراز - مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز – مقاومت قرچک اهورا بهبهان – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – سن ایچ ساوه *هفته سوم نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شهروند ساری مقاومت قرچک – آتلیه طهران قم آذرخش بندر عباس – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت البرز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران *هفته چهارم گیتی پسند اصفهان – نماینده استان تهران شهروند ساری لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه - مقاومت قرچک اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز فرش آرا مشهد *هفته پنجم نماینده استان تهران شهروند ساری مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد – آتلیه طهران قم آذرخش بندر عباس – مقاومت البرز *هفته ششم مقاومت قرچک – نماینده استان تهران اهورا بهبهان – شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه فرش آرا مشهد مقاومت البرز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – آذرخش بندر عباس *هفته هفتم نماینده استأن تهران – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت قرچک شهروند ساری شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان – آتلیه طهران قم *هفته هشتم سن ایچ ساوه – نماینده استان تهران شرکت حفاری ایران – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – فرش آرا مشهد مقاومت البرز شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندر عباس آتلیه طهران قم – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان *هفته نهم نماینده استان تهران – شرکت حفاری ایران فرش آرا مشهد – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – مقاومت قرچک شهروند ساری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه *هفته دهم فرش آرا مشهد – نماینده استان تهران مقاومت البرز شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه– آذرخش بندر عباس آتلیه طهران قم – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شهروند ساری گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز *هفته یازدهم نماینده استان تهران مقاومت البرز آذرخش بندر عباس – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز – مقاومت قرچک شهروند ساری گیتی پسند اصفهان *هفته دوازدهم آذرخش بندر عباس – نماینده استان تهران آتلیه طهران قم – مقاومت البرز فرش آرا مشهد مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – شهروند ساری *هفته سیزدهم نماینده استان تهران – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – آذرخش بندر عباس مقاومت البرز شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت قرچک.

برنامه 13 هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتسال ، پس از مراسم قرعه‌کشی مشخص شد. به گزارش ایلنا،مراسم قرعه‌کشی رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور امروز در محل روابط‌عمومی فدراسیون فوتبال برگزار و برنامه بازیها به شرح زیر مشخص شد هفته اول نماینده استان تهران مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان مقاومت البرز مقاومت قرچک – شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – اهورا بهبهان هفته دوم شهرداری ساوه – نماینده استأن تهران لبنیات ارژن شیراز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز – مقاومت قرچک اهورا بهبهان – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – سن ایچ ساوه هفته سوم نماینده استان تهران لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شهروند ساری مقاومت قرچک – آتلیه طهران قم آذرخش بندر‌عباس – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت البرز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران هفته چهارم گیتی پسند اصفهان – نماینده استان تهران شهروند ساری لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مقاومت قرچک اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز فرش آرا مشهد هفته پنجم نماینده استان تهران شهروند ساری مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد – آتلیه طهران قم آذرخش بندر‌عباس – مقاومت البرز هفته ششم مقاومت قرچک – نماینده استان تهران اهورا بهبهان – شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه شرکت ملی حفاری ایران – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه فرش آرا مشهد مقاومت البرز مس سونگون ورزقان آتلیه طهران قم – آذرخش بندر‌عباس هفته هفتم نماینده استأن تهران – اهورا بهبهان سن ایچ ساوه – مقاومت قرچک شهروند ساری شرکت ملی حفاری ایران فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان – آتلیه طهران قم هفته هشتم سن ایچ ساوه – نماینده استان تهران شرکت حفاری ایران – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – فرش آرا مشهد مقاومت البرز شهروند ساری گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندر‌عباس آتلیه طهران قم – لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه مس سونگون ورزقان هفته نهم نماینده استان تهران – شرکت حفاری ایران فرش آرا مشهد – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – مقاومت قرچک شهروند ساری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز شهرداری ساوه هفته دهم فرش آرا مشهد – نماینده استان تهران مقاومت البرز شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه– آذرخش بندر‌عباس آتلیه طهران قم – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شهروند ساری گیتی پسند اصفهان لبنیات ارژن شیراز هفته یازدهم نماینده استان تهران مقاومت البرز آذرخش بندر‌عباس – فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز – مقاومت قرچک شهروند ساری گیتی پسند اصفهان هفته دوازدهم آذرخش بندر‌عباس – نماینده استان تهران آتلیه طهران قم – مقاومت البرز فرش آرا مشهد مس سونگون ورزقان شهرداری ساوه شرکت ملی حفاری ایران سن ایچ ساوه – لبنیات ارژن شیراز گیتی پسند اصفهان – اهورا بهبهان مقاومت قرچک – شهروند ساری هفته سیزدهم نماینده استان تهران – آتلیه طهران قم مس سونگون ورزقان – آذرخش بندر‌عباس مقاومت البرز شهرداری ساوه لبنیات ارژن شیراز فرش آرا مشهد شرکت ملی حفاری ایران – گیتی پسند اصفهان شهروند ساری – سن ایچ ساوه اهورا بهبهان – مقاومت قرچک

تصاویر

1397/02/26 7:01 PM

اخبار مرتبط

داغ ترین خبرها

لیست نهایی تیم ملی اعلام شد ورزش سه

لیست نهایی تیم ملی اعلام شد ورزش سه

سه ساعت پیش
اهدای پیراهن شماره 12 تیم ملی فوتبال ایران به رییس جمهور

اهدای پیراهن شماره 12 تیم ملی فوتبال ایران به رییس جمهور

هفت ساعت پیش
انتقال ستاره پرسپولیس به الخور سوژه استادالدوحه ورزش سه

انتقال ستاره پرسپولیس به الخور سوژه استادالدوحه ورزش سه

هفت ساعت پیش
آندو هنوز رابطه ام با کی روش خوب است ورزش سه

آندو هنوز رابطه ام با کی روش خوب است ورزش سه

هفت ساعت پیش
ربیعی فر مربی سپیدرود شد ورزش سه

ربیعی فر مربی سپیدرود شد ورزش سه

هشت ساعت پیش
دعوت کمیل قاسمی به کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی

دعوت کمیل قاسمی به کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی

هشت ساعت پیش
آزمون یکی از پنج‌ستاره مخفی جام جهانی

آزمون یکی از پنج‌ستاره مخفی جام جهانی

نه ساعت پیش
کی روش دیروز حرف هایم را زدم ورزش سه

کی روش دیروز حرف هایم را زدم ورزش سه

هجده ساعت پیش
شاید من اشتباه کردم که به ورزشگاه رفتم. امیدوارم ایران موفق باشد خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

شاید من اشتباه کردم که به ورزشگاه رفتم. امیدوارم ایران موفق باشد خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

هجده ساعت پیش
ایران یک ازبکستان صفر. پیروزی خفیف شاگردان کی روش در بازی خداحافظی

ایران یک ازبکستان صفر. پیروزی خفیف شاگردان کی روش در بازی خداحافظی

نوزده ساعت پیش
ویژه ترین تماشاگر تیم ملی در آزادی عکس ورزش سه

ویژه ترین تماشاگر تیم ملی در آزادی عکس ورزش سه

نوزده ساعت پیش
گزارش بازی ایران ازبکستان 29.02.97 ورزش سه

گزارش بازی ایران ازبکستان 29.02.97 ورزش سه

بیست ساعت پیش
رونمایی از نماد تیم ملی فوتبال ایران ورزش سه

رونمایی از نماد تیم ملی فوتبال ایران ورزش سه

بیست و یک ساعت پیش
رونمایی از نماد تیم ملی ایران عکس ورزش سه

رونمایی از نماد تیم ملی ایران عکس ورزش سه

بیست و یک ساعت پیش
فیلم. خداحافظی بوفون با تمامی بازیکنان یوونتوس ؛ لحظات غم‌انگیز در تورین

فیلم. خداحافظی بوفون با تمامی بازیکنان یوونتوس ؛ لحظات غم‌انگیز در تورین

بیست و دو ساعت پیش
فیلم. سکانس‌های پایانی دوران حرفه‌ای بوفون در یوونتوس؛ وداع با چشمانی اشک آلود

فیلم. سکانس‌های پایانی دوران حرفه‌ای بوفون در یوونتوس؛ وداع با چشمانی اشک آلود

بیست و دو ساعت پیش
یوونتوس 2 1 ورونا؛ حسن ختام کاپیتان بوفون ورزش سه

یوونتوس 2 1 ورونا؛ حسن ختام کاپیتان بوفون ورزش سه

بیست و دو ساعت پیش
پس از 6111 روز بوفون در رتبه دوم بیشترین حضور در سری آ عکس

پس از 6111 روز بوفون در رتبه دوم بیشترین حضور در سری آ عکس

بیست و سه ساعت پیش
فیلم. جایزه باارزش ترین بازیکن فصل یووه به هیگواین رسید

فیلم. جایزه باارزش ترین بازیکن فصل یووه به هیگواین رسید

یک روز پیش
پرچمداران ایران در افتتاحیه و اختتامیه پاراآسیایی مشخص شدند خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

پرچمداران ایران در افتتاحیه و اختتامیه پاراآسیایی مشخص شدند خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

یک روز پیش